Registracijadomena.ba - servis za registraciju domena preduzeća Infomedia d.o.o.

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list R BiH,broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 162. Tačka 1. Pravila Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu na 39. sjednici održanoj 20.01.2011 godine, donio je

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNETSKOG DOMENA .baI OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom o registraciji i korištenju naziva domena ispod bosanskohercegovačkog državnog internetskog domena .ba (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a na osnovu preporuka IANA-e (The Internet Assigned Numbers Authority), uređuju se pitanja registracije i korištenja naziva domena ispod državnog internetskog domena (country code Top Level Domain – ccTLD) Bosne i Hercegovine .ba, prava i obaveze, te međusobni odnosi UTIC-a, kao administratora .ba domena, korisnika naziva domena i eventualnih trećih zainteresovanih lica.

II POJMOVI

Član 2.

Internet je globalna računarska mreža na koju se priključuju računarske mreže i računari širom svijeta koji koriste TCP/IP protokol za međusobnu komunikaciju.

TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protokol) je skup komunikacijskih protokola, odnosno pravila koje koriste računari da bi komunicirali unutar računarske mreže (RFC 791 i RFC 1122).

Naziv domena je alfanumerička oznaka ili simbolička adresa računara na Internetu. Naziv domena je hijerarhijski organizovan i sastoji se od više alfanumeričkih segmenata razdvojenih tačkom. Posljednji segment predstavlja tzv. TLD (top level domain) – naziv domena najvišeg nivoa.

DNS (Domain Name System) je sistem koji simbolička imena, tj. imena naziva domena prevodi u numeričke adrese koje koriste računari na Internetu u međusobnoj komunikaciji.

Name server je jedan od osnovnih zapisa "DNS protokola" koji imenuje autoritativni DNS server odgovoran za registrovani domen. Autoritativni DNS server može dati odgovor na neki upit bez potrebe za daljnjom rezolucijom.

.ba domen predstavlja državni domen Bosne i Hercegovine.

Poddomen je domen koji se "hijerarhijski" poddomen može imati samo jedan domen, nalazi ispod domena višeg nivoa, što znači da a domen može imati više poddomena, npr.: nazivpoddomene.ba ili nazivpoddomene.com itd.

ccTLD (country code Top Level Domain) je državni domen koji je identičan dvoslovnoj oznaci države prema ISO 3166 standardu, npr.: .ba, .si, .hr, .rs itd.

gTLD (Generic Top Level Domain) je generički domen koji koristi globalna internetska zajednica, tj. to je domen međunarodnog (geografski globalnog) tipa npr.: .com, .net, .org, .biz. Lista generičkih domena se mijenja i objavljena je na službenim stranicama ICANN-a.

IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) je neovisna organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama koja upravlja globalnim domenskim internetskim prostorom, kao i sistemom središnjih (root) servera koji osiguravaju funkcioniranje DNS sistema.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je neprofitna internetska korporacija sa sjedištem u Marina Del Rey-u (Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) za dodjeljivanje imena i brojeva, a upravlja sistemom imenovanja domena najvišeg nivoa na Internetu.

NIC.BA/Registrator je web aplikacija na kojoj se vrši rezervacija naziva .ba domena i koja sadrži sve podatke o registrantima registriranih naziva domena. Sadržaj aplikacije je javan i može mu se pristupiti na web stranici http://www.nic.ba.

Registar je administrator državnog top level domaina TLD Bosne i Hercegovine .ba, ovlašten od relevantnih institucija, koji je odgovoran za upravljanje i dodjelu naziva domena ispod .ba naziva domena.

Registrar je pravno lice koje ispunjava opće i tehničke uvjete za podršku registru naziva .ba domena, a ovlašten je od registra.

Registrant-korisnik naziva domena je pravno ili fizičko lice koje u skladu sa Pravilnikom registrira i na određeni vremenski period koristi dodijeljeni naziv domena.

RFC (Requests for Comments) je serija zabilješki (vođenih od 1969. godine), a u vezi sa Internetom (prethodno ARPANET). Zabilješke razmatraju različite aspekte računarskih komunikacija sa fokusom na mrežne protokole, procedure, programe i koncepte.

Aktivacija traženog naziva .ba domena podrazumijeva da je korisnik registru dostavio sve potrebne podatke, uključujući podatke o name serverima i njihovim pripadajućim IP adresama.

IP adresa je jedinstvena numerička adresa računara na Internetu. Sastoji se od četiri 8-bitna broja (ukupno 32 bita) razdvojena tačkom. Obično se brojevi predstavljaju u decimalnom obliku i svaki broj može imati vrijednost od 0 do 255.

Status čekanja je status u kojem se naziv domena nalazi kada se vodi spor oko prava korištenja istog. Korisnik će nastaviti koristiti sporni naziv domena i vršiti produženje zakupa, ali neće moći izvršiti niti jednu drugu radnju predviđenu Pravilnikom.

Karantin status je status u kojem se nalazi naziv domena koji je deaktiviran, ali koji još uvijek nije slobodan za registraciju od trećih lica.

III KATEGORIZACIJA NAZIVA DOMENA ISPOD ccTLD DOMENA .ba

Član 4.

.ba domen je nacionalni domen Bosne i Hercegovine, element njenog nacionalnog bogatstva i suvereniteta, te temelj njene prepoznatljivosti u virtuelnom svijetu na Internetu.
ccTLD .ba domen je u skladu sa međunarodnim preporukama ICANN-a, tj. RFC 1591, podijeljen na standardne poddomene:

IV OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA DODJELU NAZIVA DOMENA

Član 5.

Naziv domena predstavlja niz znakova, a mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete:

Nazivi domena pod .edu.ba, .org.ba, .net.ba, .gov.ba i .mil.ba moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Naziv domena može biti bilo koji skup znakova koji zadovoljava uvjete iz ovog pravilnika i koji nije u suprotnosti sa članom 28. ovog pravilnika.

V PRAVO NA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA

Član 6.

Subjekti koji mogu registrirati i koristiti naziv domena, u skladu sa članovima 4. i 5. Pravilnika, putem registra i ovlaštenih registrara su:

Član 7.

Pravna lica, navedena u članu 6. mogu registrovati i koristiti neograničen broj naziva .ba domena.

Član 8.

Registar zadržava pravo da u izuzetnim slučajevima registrira domene koji su od posebnog interesa za državu Bosnu i Hercegovinu, te stabilnost i funkcioniranje servisa registra.

VI REGISTRACIJA NAZIVA DOMENA PUTEM REGISTRA

Član 9.

Registar vodi javni registrator o registriranim nazivima .ba domena i javno ga prikazuje putem http://www.nic.ba.
Registrator sadrži ažurirane podatke o nazivima domena ispod .ba domena koje je registar registrirao prema odredbama Pravilnika.

Član 10.

Postupak registracije počinje vršenjem rezervacije željenog naziva .ba domena.

Član 11.

Za svaki pojedinačni naziv domena evidentiraju se podaci o:

Član 12.

Administrativni kontakt je, u slučaju da je korisnik datog naziva domena fizičko lice, uvijek korisnik naziva domena. Ukoliko je korisnik pravno lice, administrativni kontakt je osoba iz pravnog lica/korisnika koja predstavlja korisnika naziva domena u kontaktu sa registrom po pitanjima statusa i dokumentacije u postupku registracije i korištenja naziva .ba domena. Izuzetak čine slučajevi kada je korisnik domena strano pravno lice koje naziv domena zakupljuje preko opunomoćenika/zone kontakta.

Član 13.

Administrativni kontakt naziva domena može da zatraži:

Član 14.

Tehnički kontakt je osoba koja je imenovana od korisnika naziva domena, a sa dovoljnim tehničkim znanjem za stručnu saradnju s registrom u postupcima uspostavljanja i korištenja naziva domena. To može biti korisnik naziva domena ili drugo pravno ili fizičko lice koje je imenovao korisnik naziva domena.

Član 15.

Tehnički kontakt može zatražiti:

Član 16.

Kontakt za plaćanje je osoba koja je imenovana od korisnika naziva domena sa ciljem ažuriranja pitanja koja se tiču novčanih naknada predviđenih za korištenje i registriranje naziva .ba domena, kao i ažuriranje podataka koji se tiču ovog kontakta. U slučaju da je korisnik naziva domena strano pravno lice, zone kontakt je ujedno i kontakt za plaćanje.

Član 17.

Registar putem e-mail adrese kontakta za plaćanje šalje:

Registar na poštansku adresu kontakta za plaćanje šalje predračun za godišnje održavanjezakupljenog naziva domena.

Član 18.

Zone kontakt je opunomoćenik korisnika naziva domena koji poduzima sve potrebne radnje kako bi, u skladu sa Pravilnikom, osigurao registraciju, održavanje i brisanje naziva domena u ime korisnika naziva domena od kojeg je dobio punomoć. Zone kontakt je dužan djelovati u najboljem interesu lica koje zastupa poštujući odredbe ovog pravilnika.

Član 19.

Zone kontakt može zatražiti:

Član 20.

Svi zahtjevi za promjenu podataka, koji su opisani u članovima 13, 15, 16. i 19, izuzev slučajeva promjene naziva domena, korisnika naziva domena i zone kontakta koji su opisani u članovima 35, 36. i 39. Pravilnika, mogu se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

Član 21.

Lica iz člana 6. ovog pravilnika mogu podnijeti zahtjev za registriranje i korištenje (u daljnjem tekstu: zahtjev) svakog slobodnog naziva domena odnosno naziva domena koji nema status rezerviranog ili registrovanog i koji je u skladu sa Pravilnikom.

Podnošenjem zahtjeva korisnik izjavljuje i prihvata da, prema svojim najboljim saznanjima i iskrenim uvjerenjima, registracija traženog naziva domena nije u suprotnosti sa pravom intelektualne svojine trećih lica ili nekog drugog prava.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva fizičko lice, isti mora biti potpisan svojeručno. U slučaju da je korisnik naziva domena slijepa ili slabovidna osoba, odnosno osoba koja iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti svojeručno potpisati zahtjev, zahtjev potpisuje na identičan način kao što je potpisan na validnim dokumentima Bosne i Hercegovine sa slikom (lična/osobna karta, pasoš/putovnica).

Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, isti mora biti svojeručno potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom pravnog lica.

Ukoliko zahtjev podnosi opunomoćenik u ime lica, iz člana 6. ovog pravilnika, isti mora biti ovjeren od opunomoćenika.

Pored zahtjeva pravna lica iz člana 6. Pravilnika podnose i dokumente kojim potvrđuju svojstatus i to:

a) pravna lica:

b) pravna lica koja žele registrovati naziv domena pod:

U slučaju iz člana 6. stav 1. tačka f), korisnik dostavlja kopiju ugovora sa organima vlastiBiH.

Član 23.

Registar će uzeti u razmatranje samo potpunu dokumentaciju dostavljenu unutar roka od 15 dana od dana rezervacije naziva domena na http://www.nic.ba.

Član 24.

Zahtjev kao i sva ostala neophodna dokumentacija se inicijalno mogu poslati putem tele-faksa ili putem e-maila. Zahtjev se u originalnoj formi mora dostaviti poštom ili donijeti lično u prostorije registra najdalje u roku od 30 dana od dana rezervacije naziva domena na http://www.nic.ba.

Član 25.

Prispjela dokumentacija se obrađuje striktno po hronološkom redu njenog prispjeća.

Član 26.

Obrada neophodne dokumentacije iznosi najviše 15 radnih dana od dana prijema iste, nakon čega će registar korisniku naziva domena izdati predračun za registraciju i korištenje naziva domena u skladu sa važećim cjenovnikom ili poslati obavijest o odbijanju zahtjeva.

U toku obrade ili naknadno, ukoliko to smatra neophodnim, registar može podnosiocu zahtjeva tražiti detaljniji opis svrhe ili dodatnu dokumentaciju. Ukoliko registar poduzme ovu radnju, postupak registracije spornog naziva domena se obustavlja sve dok podnosilac zahtjeva ne uputi odgovor u pisanoj formi, odnosno ne dostavi traženu dokumentaciju. Rok za dostavu traženih informacija je pet radnih dana od dana primitka obavijesti. Ako registar unutar tog roka ne dobije pisani odgovor odnosno dodatnu dokumentaciju, smatrat će da je korisnik odustao od registracije traženog naziva domena i obrisati rezervaciju tog naziva domena na http://www.nic.ba.

Član 27.

Naziv domena se dodjeljuje korisniku na korištenje nakon obrade zahtjeva, a po prijemu uplate cjelokupnog iznosa naknade za registraciju i korištenje naziva domena u skladu sa važećim cjenovnikom.

Registar će elektronskim putem poslati obavijest o okončanju postupka registracije naziva domena na e-mail adresu administrativnog i tehničkog kontakta, zajedno sa pristupnim podacima koji su potrebni za prijavu na administratorsko okruženje registrovanog naziva domena na http://www.nic.ba.

Službeni kontakti korisnika naziva domena i registra, posebno kada se radi o administrativnim pitanjima i pitanjima prava i odgovornosti za upotrebu naziva domena, ostvaruju se putem adresa koje je korisnik naziva domena naveo u administrativnim podacima sadržanim u prijavnici prilikom registracije naziva domena ili prilikom naknadne promjene tih podataka.

Registar daje prednost elektronskom obliku komuniciranja.

Član 28.

Registar zadržava pravo da ne registrira naziv domena koji:

Član 29.

Registar neće uzeti u razmatranje zahtjeve ukoliko:

Član 30.

Registar će odbiti zahtjev:

Član 31.

Obavijest o odbijanju se prvobitno šalju putem e-maila na e-mail adresu administrativnog kontakta, a originalna obavijest se šalje putem pošte na poštansku adresu koja je navedena u prijavnici.

VII REGISTRACIJA NAZIVA DOMENA PUTEM REGISTRARA

Član 32.

Ovlašteni registrari naziva .ba domena su pravna lica registrirana na teritoriji Bosne i Hercegovine koji imaju važeći ugovor sa registrom.

Registracija i korištenje naziva domena preko registrara kao i promjena registrara je regulirana pravilima za rad ovlaštenih registrara bosanskohercegovačkog internetskog domena .ba. Popis svih ovlaštenih registrara nalazi se na web stranici http://www.nic.ba.

VIII TRAJANJE ZAKUPA NAZIVA DOMENA

Član 33.

Korisnici naziva domena naziv domena mogu koristiti/zakupiti na period od jedne (1), dvije (2), tri (3), četiri (4) ili pet (5) godina.

Lica iz člana 6. stav 1. tačka l) naziv domena mogu zakupiti isključivo na period od godinu dana.

Nakon isteka perioda, iz stava 1. ovog člana, korištenje naziva domena može se produžiti na već iskorišteni (1, 2, 3, 4 ili 5 godina) ili duži period kada je naziv domena inicijalno registrovan na period manji od pet godina.

Istekom inicijalnog perioda zakupa, te ukoliko korisnik nije naveo da ne želi nastaviti koristiti naziv domena, naziv domena se deaktivira i automatski stavlja u karantin status koji traje najviše 30 dana.

Karantin status prestaje istekom roka od 30 dana ili ukoliko korisnik izvrši produženje zakupa naziva domena koji se nalazi u tom statusu i uplati naknadu za reaktivaciju istog.

IX PROMJENA NAZIVA DOMENA

Član 35.

Korisnik naziva domena može zatražiti promjenu naziva domena ukoliko je novi naziv domena slobodan, što se utvrđuje postupkom rezervacije na http://www.nic.ba i ukoliko je isti u skladu sa ovim pravilnikom.

Pored rezervacije korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu naziva domena čija je forma tačno određena i navedena na http://www.nic.ba i izvršiti uplatu novčane naknade u skladu sa važećim cjenovnikom.

X PROMJENA KORISNIKA NAZIVA DOMENA

Član 36.

Naziv domene se može ustupiti drugom licu na korištenje u sljedećim slučajevima:

Za promjenu korisnika naziva domena potrebno je podnijeti pisani zahtjev čija je forma tačno određena i navedena na http://www.nic.ba i dokumentaciju iz člana 22. Pravilnika.

U slučaju da je korisnik naziva domena strano pravno lice, zahtjev potpisuje i opunomoćenik/zone kontakt.

Član 37.

Promjena korisnika naziva domena će se izvršiti nakon što se dostavi sva dokumentacija i izvrši uplata novčane naknade u skladu sa važećim cjenovnikom.

Promjena korisnika se neće naplaćivati u slučajevima kada je riječ o preregistraciji pravnog lica ili preimenovanju fizičkog lica.

Član 38.

Promjena korisnika kao i promjena naziva domena ne utiče na period zakupa tog naziva domena.

XI PRIJENOS OVLAŠTENJA ZA NAZIV DOMENA

Član 39.

Za promjenu zone kontakt potrebno je dostaviti punomoć kojom se novi zone kontakt ovlaštava za poduzimanje svih radnji koje se tiču naziva domena. Na punomoći, koja se daje novom zone kontaktu, pored datuma mora postojati klauzula po kojoj se sve ostale punomoći (koje se odnose na .ba domen) stavljaju van snage.

XII DEAKTIVIRANJE, REAKTIVIRANJE I BRISANJE NAZIVA DOMENA

Član 40.

Registar će pristupiti postupku deaktivacije registriranog naziva domena ukoliko:

Član 41.

Obavijest o deaktiviranju naziva domena bit će dostavljena korisniku najmanje 24 sata unaprijed na e-mail adresu administrativnog kontakta i kontakta za plaćanje.

Član 42.

Korisnik naziva domena može, u slučaju iz člana 40. stav 1. tačaka a), b), c), d), e), f) i g), zatražiti reaktivaciju deaktiviranog naziva domena najkasnije 30 dana od dana deaktivacije i to kada se isprave svi nedostaci zbog kojih je naziv domena i deaktiviran.

Korisnik naziva domena može, u slučaju iz člana 40. stav 1. tačaka a), b), c), d), e), f) i g), zatražiti reaktivaciju deaktiviranog naziva domena najkasnije 30 dana od dana deaktivacije i to kada se isprave svi nedostaci zbog kojih je naziv domena i deaktiviran.

Korisnik je dužan izvršiti uplatu za reaktivaciju u skladu sa važećim cjenovnikom. Reaktivacija naziva domena vrši se kada su ispunjeni gore navedeni uvjeti.

Član 43.

Brisanje naziva domena sa http://www.nic.ba vrši se 30 dana od dana deaktivacije odnosno stavljanja u karantin status iste, čime naziv domena postaje slobodan, što znači da ga može registrovati svako drugo zainteresovano lice iz člana 6. Pravilnika. U slučaju da korisnik ponovo želi nastaviti koristiti obrisani naziv domena, ponavlja se cjelokupni proces registracije naziva domena.

Prethodni stav se ne odnosi na slučajeve iz člana 40. stav 1. tačka k), kada se naziv domena briše nakon 60 dana od dana deaktivacije.

U slučajevima kad je naziv domena deaktiviran iz razloga koji su navedeni u članu 40. stav 1. tačaka h), i), j), l), m), n), o) brisanje se vrši odmah nakon deaktivacije.

Bez obzira na brisanje naziva domena u registratoru .ba naziva domena trajno ostaje zapis o korisniku naziva domena i periodu korištenja istog.

XIII PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA NAZIVA DOMENA

Član 44.

Registracijom naziva domena korisnik stiče i preuzima odgovarajuća prava i obaveze, kako slijedi:

XIV ODGOVORNOST

Član 45.

Korisnik naziva domena je u potpunosti i samostalno odgovoran za:

Član 46.

Registar će obavljati administraciju .ba poddomena u skladu sa međunarodnim preporukama u oblasti registracije domena i osiguravajući kvalitet svojih usluga uz dužnu profesionalnu savjesnost.

Registar neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu u vezi sa registracijom ili korištenjem bilo kojeg naziva domena ili u vezi sa upotrebom registrovih web stranica ili softvera, niti za bilo kakvu štetu zbog tehničkih problema rezultiranih registracijom ili deaktivacijom poddomena.

Registar neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu u vezi sa registracijom ili korištenjem bilo kojeg naziva domena ili u vezi sa upotrebom registrovih web stranica ili softvera, niti za bilo kakvu štetu zbog tehničkih problema rezultiranih registracijom ili deaktivacijom poddomena.

Član 47.

U slučaju spora u vezi sa nekim nazivom domena registar ne djeluje kao arbitražno tijelo.

Ukoliko se u vezi sa nazivom domena pokrene sudski postupak, registar će taj naziv domena staviti u status čekanja.

XV NAKNADE I TROŠKOVI U VEZI SA UPRAVLJANJEM NAZIVOM DOMENA

Član 48.

Korisnik naziva domena plaća naknadu za registraciju i održavanje naziva domena.

Troškovi u vezi sa djelatnosti upravljanja nazivom .ba domena odnose se na:

XVI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49.

Svi nazivi domena koje je registar registrirao prije dana stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju registrovani i nadalje bez obzira na njihovu moguću neusklađenost s odredbama ovog pravilnika, a registranti tih naziva domena imaju ista prava i obaveze kao i registranti naziva domena registrovanih u skladu s ovim pravilnikom.

Član 50.

Ovaj pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati osmi (8) dan od dana objavljivanja u „Službenom listu Bosne i Hercegovine“.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji i korištenju naziva domena ispod bosanskohercegovačkog državnog internetskog domena .ba koji je Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu donio 22.06.2005 godine (Odluka broj: 02-I-1117/05).

Sve izmjene i dopune Pravilnika donosi u pisanom obliku Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu.